Klanten stop!!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.1. Toepassen voorwaarden Trimsalon Woeffiecoop 

Op onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid staan deze voorwaarden boven de voorwaarden van de opdrachtgever/klant. Met schriftelijke goedkeurig kan afgeweken worden van de voorwaarden.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Prijsopgaven, aanbiedingen en mededelingen betreffende de uitvoering van de diensten zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven worden bepaald op basis van de prijzen die gelden tijdens het doen van de prijsopgave. Uitgevoerde diensten die niet worden gemeld in de prijsopgave worden afzonderlijk in rekening gebracht. In het geval dat de kosten, die verband houden met de dienst, stijgen dan worden deze kosten doorberekend in de prijs. Indien de doorberekening al binnen vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de opdrachtgever/klant het recht om de afgesloten overeenkomst te beëindigen.

3. Overeenkomsten

Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend.

4. Levering van diensten

De plaats van de levering van de dienst is in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt gebracht en opgehaald op het tijdstip dat overeengekomen is met de opdrachtgever/klant. De eigenaar van de trimsalon mag de dienst weigeren wanneer de opdrachtgever/klant niet de zekerheid kan bieden dat aan de financiële verplichtingen voldaan kan worden. De opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte kosten die voortvloeien uit het feit dat de opdrachtgever/klant, om welke reden dan ook, niet kan voldoen aan deze financiële verplichtingen.

5. Overmacht

Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt gestaakt, dan wordt deze opgeschort zolang door overmacht de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Wanneer deze overmacht langer duurt dan eenentwintig dagen, dan zijn zowel de trimsalon als de opdrachtgever/klant bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt dan betaald de opdrachtgever/klant nog wel een vergoeding voor het deel van de overeenkomst dat reeds uitgevoerd is door de eigenaar van de trimsalon.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid

De eigenaar van de trimsalon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de dienst gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door de eigenaar van de trimsalon. Te allen tijden is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht. Bij het verloren gaan van het dier of wanneer er onherstelbare schade is ontstaan aan het dier is de eigenaar van trimsalon aansprakelijk tot het maximum van de aanschafwaarde van het dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Bij schade toegebracht door het te behandelen dier is de eigenaar ten allen tijde aansprakelijk voor zijn/haar dier. In Nederland vallen huisdieren onder de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering).

7. Garantie

Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer zijn dan het opnieuw verrichten van de werkzaamheden die ondeugdelijk zijn verricht.

8. Terugvorderingen

Een betaalde vergoeding kan alleen terug gevorderd worden wanneer de opdrachtgever/klant de eigenaar van de trimsalon persoonlijk op de hoogte stelt van de klacht. Vervolgens dient de opdrachtgever/klant met het dier binnen 24 uur na de klachtmelding aanwezig te zijn in de trimsalon.

9. Betaling

De betalingen voor de geleverde diensten geschieden tegen contante betaling bij het ophalen van het dier. Hiervan kan afgeweken worden indien in overleg tussen opdrachtgever/klant en eigenaar van de trimsalon andere afspraken gemaakt zijn. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de opdrachtgever/klant van gerechtswege in gebreken. De eigenaar van de trimsalon kan weigeren om het behandelde dier terug te geven aan de opdracht/klant tot deze zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Kosten die voortkomen uit het bewaren van het dier zijn voor rekening van de opdrachtgever/klant.

Ook wanneer de opdrachtgever/klant de afspraak niet tijdig annuleert, dient er een betaling plaats te vinden. Hierop zijn de volgende regels van toepassing:

a. Er is geen betaling verschuldigd wanneer de annulering 48 uur of langer voor het afgesproken tijdstip plaatsvindt;

b. 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs is verschuldigd wanneer de annulering van de afspraak plaatsvindt tussen 24 uur en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak;

c. 100% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs is verschuldigd wanneer de annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip plaatsvindt.

 Wanneer er is afgeweken over de betalingen en de opdrachtgever/klant betaald niet binnen de afgesproken termijn dan is de eigenaar van de trimsalon gerechtig om de vergoeding per maand te verhogen met 2%, ingaande 30 dagen naar de levering van de dienst. Waarnaar na één herinnering en vervolgens één aanmaning de vordering ter incasso uit handen gegeven dient te worden, dan zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso kosten geheel voor rekening komen te vallen van de opdrachtgever/klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van dertig euro, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

10. Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van de trimsalon, is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die door de wet aangewezen is.

 

 

 

 

Garantievoorwaarden voor hondentrimmen:

 

Klanten hebben recht op een garantieperiode van 3 dagen na de trimbehandeling van hun hond.

 

Binnen deze garantieperiode kunnen klanten eventuele klachten indienen met betrekking tot de trimbehandeling, en wij zullen ons best doen om deze klachten op te lossen zonder extra kosten.

 

Het is niet toegestaan voor klanten om zelf knip- of borstelwerkzaamheden uit te voeren na de trimbehandeling, met als doel eventuele problemen zelf op te lossen. Dergelijke handelingen kunnen de oorspronkelijke trimbehandeling verstoren en de garantie ongeldig maken.

 

Na de garantieperiode van 3 dagen vervalt de garantie. Dit komt doordat de vachten van honden kunnen veranderen als gevolg van verschillende weersomstandigheden. Plukvachten kunnen in andere fases komen, honden met onderwol kunnen deze verliezen tijdens extreem weer, en er kunnen veranderingen optreden in de haarcyclus van de hond. Eventuele aanvullende aanpassingen of correcties na deze periode zijn onderhevig aan extra kosten, die door de hondentrimmer worden bepaald.

 

Eventuele klachten met betrekking tot de trimbehandeling moeten binnen de garantieperiode van 3 dagen worden gemeld aan de hondentrimmer. 

 

De hondentrimmer behoudt zich het recht voor om garantieverzoeken te weigeren als er sprake is van nalatigheid, onjuist gebruik of schade toegebracht door de klant na de trimbehandeling.

We nemen momenteel geen nieuwe pluk honden aan.